Algemene leveringsvoorwaarden met informatie voor de klant

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiten van de overeenkomst
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Garantiebepalingen
 8. Inwisseling van actievouchers
 9. Inwisseling van cadeaubonnen
 10. Toepasselijk recht
 11. Bevoegdheid
 12. Alternatieve geschillenregeling

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: “ALV“) van Vitafy GmbH (hierna: “verkoper“) zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen die een gebruiker of ondernemer (hierna: “klant”) met de verkoper in diens webshop afsluit. Daarmee wordt de opname van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Voor overeenkomsten over de levering van tegoedbonnen is deze ALV eveneens van toepassing voor zover er niet uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

1.3 De klant is in de zin van deze ALV elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert voor doeleinden die voornamelijk noch commercieel zijn noch zijn zelfstandige beroepsactiviteiten toe te rekenen zijn. De ondernemer in de zin van deze ALV is elke natuurlijke of rechtspersoon of rechtsbevoegde personenvennootschap die handelt bij de uitvoering van een rechtshandeling tijdens de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige professionele activiteiten.

1.4 Vitafy verleent diensten voor de eindgebruiker en richt zich uitdrukkelijk niet op groothandelaren die de producten in bewerkte of onbewerkte vorm doorverkoopt. Vitafy wijst daarom alle leveringen af als blijkt dat het bij de klant om een groothandel gaat, bijvoorbeeld als een klant een ongebruikelijke hoeveelheid bestelt.

2) Sluiten van de overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen in de webshop zijn geen bindend aanbod van de verkoper maar dienen voor het indienen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan op de aanbieding ingaan via het online-bestelformulier in de webshop van de verkoper. De klant plaatst de geselecteerde goederen in de virtuele winkelmand en klikt op de knop waarmee de bestelprocedure wordt afgerond. Daarmee treedt de juridisch bindende overeenkomst met betrekking tot de levering van de producten in werking.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen 5 dagen accepteren,

 • als de klant een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging in tekstvorm per fax of e-mail verstuurt waarbij de datum van ingang van de opdrachtbevestiging van de klant bepalend is;
 • of als hij de klant de bestelde goederen levert waarbij de datum van ontvangst van de goederen door de klant bepalend is;
 • of als hij de klant na de bestelling eerst een verzoek tot betaling zendt.

Als er meerdere van bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat zich een van de bovengenoemde alternatieven als eerste voordoet. De termijn voor acceptatie van de bestelling begint op de dag na de datum waarop de bestelling door de klant is gedaan en eindigt op de vijfde dag na de verzendingsdatum van het aanbod. Als de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing waarmee de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het plaatsen van een bestelling via het online-bestelformulier wordt de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en aan de klant toegezonden met daarbij deze ALV in tekstvorm (per e-mail, fax of brief). Bovendien wordt de tekst van de overeenkomst gearchiveerd op de website van de verkoper en kan door de klant gratis worden opgeroepen via zijn met een wachtwoord beschermd klantaccount, mits de klant een account heeft aangemaakt in de webshop voordat hij zijn bestelling verzond.

2.5 Alvorens een bindende bestelling via het online-bestelformulier van de verkoper te doen, kan de klant mogelijke invulfouten herkennen door de informatie op het scherm nog eens zorgvuldig na te lezen. Een handige manier om invulfouten te herkennen is het vergroten van de tekst op het scherm via de browser. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn gegevens corrigeren met de daartoe geëigende toetsenbord- en muisfuncties tot het moment dat hij de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond, aanklikt.

2.6 Voor het afsluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.7 De verwerking van de bestelling en de contacten lopen meestal via e-mail en de geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres correct is zodat hij de door de verkoper verzonden e-mails ook ontvangt. Bovendien dient de klant zijn SPAM-filter zodanig in te stellen dat de e-mails van de verkoper of derden die zijn belast met de orderverwerking, kunnen worden bezorgd.

3) Herroepingsrecht

3.1 De klant heeft in beginsel recht op herroeping.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders aangegeven in de productbeschrijving van de verkoper zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief btw. Indien van toepassing worden extra leverings- en verzendkosten apart vermeld bij de productbeschrijving.

4.2 De klant wordt in de webshop geïnformeerd over de betalingsmogelijkheden.

4.3 Bij betaling via PayPal verloopt de betalingsafwikkeling via PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), conform de PayPal-voorwaarden, te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. In het geval de klant geen PayPal-rekening heeft verloopt de betaling conform de algemene voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveringsadres tenzij anders is overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het opgegeven afleveringsadres in de orderverwerking van de verkoper bepalend. Bij de keuze voor de betaalmethode PayPal is het opgegeven afleveringsadres op het moment van betaling doorslaggevend.

5.2 Als de transporteur de goederen naar de verkoper terugzendt omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten van de tevergeefse verzending. Dit is niet van toepassing als de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, als hij niet verantwoordelijk was voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of als hij tijdelijk verhinderd was de levering te accepteren, tenzij de verkoper hem tijdig op de hoogte had gesteld over het moment van levering.

5.3 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Tegoedbonnen worden per post aan de klant toegezonden.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper levert onder eigendomsvoorbehoud blijven de geleverde goederen zijn eigendom tot het volledige aankoopbedrag is voldaan.

7) Garantiebepalingen

7.1 Als het artikel defect is of gebreken vertoont, zijn de garantiebepalingen van wettelijke garantie van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht artikelen met zichtbare vervoerschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant dit verzuimt, heeft dit verder geen effect op zijn wettelijke of contractuele garantieclaims.

8) Inwisseling van actievouchers

8.1 Tegoedbonnen die door de verkoper als onderdeel van een promotiecampagne gratis werden uitgegeven, een bepaalde geldigheidsduur hebben en die niet door de klant aangekocht kunnen worden (hierna "actievouchers"), kunnen alleen in de webshop van deze verkoper en alleen binnen de gestelde termijn ingewisseld worden.

8.2 Bepaalde producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie indien de beperking het gevolg is van bepaalde voorwaarden in de actievoucher.

8.3 Actievouchers kunnen alleen ingewisseld worden zolang de bestelprocedure nog niet is afgerond. Als de bestelprocedure eenmaal is afgerond, is inwisseling niet meer mogelijk. Achteraf verrekenen is evenmin mogelijk.

8.4 Per bestelling kan altijd maar één actievoucher worden ingeleverd.

8.5 De waarde van de artikelen moet tenminste met het bedrag van de actievoucher overeenkomen. Een restsaldo op de voucher wordt niet vergoed.

8.6 Als de waarde van de actievoucher niet toereikend is voor het bedrag van de bestelling, dan kan het verschil via een van de betalingsmogelijkheden van de verkoper worden bijgepast.

8.7 Het saldo van de actievoucher wordt nooit in contanten uitbetaald noch wordt er rente over het bedrag uitbetaald.

8.8 De actievoucher wordt niet gecrediteerd als de klant de met de actievoucher volledige of gedeeltelijke betaalde goederen retourneert op grond van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking leveren aan de houder van de actievoucher die deze in de webshop inlevert. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van de onbevoegdheid of bij verwijtbare onwetendheid van de onbevoegdheid, van de handelingsonbekwaamheid of van het ontbreken van een rechtmatige vertegenwoordiging van de houder van de actievoucher.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die in de webshop zijn gekocht, kunnen alleen worden ingewisseld in de webshop van deze verkoper tenzij anders vermeld.

9.2 Cadeaubonnen en restsaldi van cadeaubonnen zijn tot het eind van het derde jaar na aankoop inwisselbaar. Restsaldi worden tot de vervaldatum aan de klant overgemaakt.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen ingewisseld worden zolang de bestelprocedure nog niet is afgerond. Als de bestelprocedure eenmaal is afgerond, is inwisseling niet meer mogelijk. Achteraf verrekenen is evenmin mogelijk.

9.4 Bij een bestelling kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld bij de aankoop van artikelen. Ze kunnen niet worden gebruikt voor aankoop van andere cadeaubonnen.

9.6 Als de waarde van de cadeaubon niet toereikend is voor het bedrag van de bestelling, dan kan het verschil via een van de betalingsmogelijkheden van de verkoper worden bijgepast.

9.7 Het saldo van de cadeaubon wordt nooit in contanten uitbetaald noch wordt er rente over het bedrag uitbetaald.

9.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking leveren aan de houder van de cadeaubon die deze in de webshop inlevert. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van de onbevoegdheid of bij verwijtbare onwetendheid van de onbevoegdheid, van de handelingsonbekwaamheid of van het ontbreken van een rechtmatige vertegenwoordiging van de houder van de cadeaubon.

10) Toepasselijk recht

Voor wat betreft de rechtsverhoudingen tussen de partijen is de wet van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitzondering van die wetten die gelden bij internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen aan de orde voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetten van het land waar de klant gewoonlijk verblijft.

11) Bevoegdheid

Als de klant optreedt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of namens een publiekrechtelijk speciaal-fonds en is gevestigd op het grondgebied van de Bundesrepublik Deutschland, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst uitsluitend de plaats van vestiging van de verkoper. Als de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bundesrepublik Deutschland, is de plaats van vestiging van de verkoper de uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, mits de overeenkomst of vorderingen uit de overeenkomst aan de klant of zijn beroepsactiviteiten kan worden toegeschreven. In bovengenoemde kwesties heeft de verkoper in elk geval het recht om een beroep te doen bij de rechtbank waar de woonplaats van de klant onder valt.

12) Alternatieve geschillenregeling

12.1 De EU-commissie biedt via de volgende link een platform voor online geschillenbeslechting op internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitenrechtelijke geschillenbeslechting die voortvloeien uit een online-aankoop of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een procedure voor geschillenregeling bij een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Mitglied der Initiative "Fairness im Handel".
Informationen zur Initiative: fairness-im-handel.de

Ontvang 30% welkomstkorting!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en mis geen aanbiedingen meer.

Ik wil graag regelmatig per e-mail en post op de hoogte worden gehouden van actuele trends, aanbiedingen en waardebonnen van bodylab.nl. Je kunt je te allen tijde afmelden via de uitschrijflink in elke e-mail of via info@bodylab.nl. Met mijn registratie ga ik akkoord met de ALV en het Privacybeleid.

Of volg ons op